Univerální repelent vody REPEL 5 kg Faren

114,08

Katalógové číslo: FAR0181 Kategórií:

Popis

Vety o nebezpečnosti:
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H315 Dráždi kožu.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia:
P101, P102, P210, P301 + P310, P331, P405, P501, P261, P280

Repel je univerzálny repelent vody.

Chráni proti vlhkosti a vode. Tiež chráni povrchy proti namŕzaniu, riasam, plesniam a kyslým dažďom.

Repel je ideálny pre:

betónové a tehlové povrchy
stĺpy a obklady
bridlice, vápenca a travertín
ďalej např.mramor a granit

Balenie:
Dodávané množstvo Balenie
Fľaša 750 ml –  Kartón 12 fliaš
Fľaša 2 litre – Kartón 6 fliaš
Kanister 5 litrov  – Kartón 4 kanistre

Repel je odolný proti UV žiareniu, ďalej udržuje prirodzenú farbu a nežltne.