Ochrana kovových povrchov pred hrdzou a oxidáciou Faren GALVEX 400ml

9,08

Katalógové číslo: FAR0052 Kategórií:

Popis

Vety o nebezpečnosti:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia:
P102, P210, P211, P251, P261, P271, P280, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P312, P321

Ochranný sprej na báze zinku a hliníka

GALVEX je produkt skladajúci sa z disperzie zinkového a alumíniového prášku vo viažuci živicu. GALVEX je určený pre ochranu kovových povrchov pred hrdzou a oxidáciou a je rovnako ideálny k retušovania pozinkovaných výrobkov u ktorých bola vrstva zinku narušená.

PREČO
GALVEX ochraňuje kovové povrchy pred hrdzou a oxidáciou a je tiež výborný ako primer (podklad) na kovových povrchoch pred ich ďalším natieraním či lakovaním. Je tiež ideálny pre ošetrenie predtým galvanizovaných materiálov na ktorých vrstva zinku bola ochudobnená v dôsledku výrobných procesov (rezanie, brúsenie, prebíjaniu). V takýchto prípadoch GALVEX obnovuje ochranný kovový film.

Kombinácia zinkového a alumíniového prášku vytvára obzvlášť vysoký lesk, a je preto vhodný pre retušovanie elektrolyticky, alebo za horúca. Je odolný teplote 150 – 200 ° C. GALVEX môže byť v prípade potreby ďalej natieraný farbou či lakovaný.

AKO
Pred použitím sprej dôkladne pretrepte a potom aplikujte zo vzdialenosti asi
20 cm. Ošetrovaný povrch musí byť suchý a čistý. Po zaschnutí, ktoré trvá asi 2 minúty, aplikujte druhý nástrek pre zvýšenie ochrany. Nástrek je suchý na dotyk po 90 sekundách a po jeho kompletné polymerizácii, ku ktorá nastane po 12 hodinách je povrch odolný proti oteru.

KDE

Opravy a údržba
Konštrukčné práce s kovom
autoservisy
zámočnícke dielne
Alumíniové a železnej závesy dverí a okien
klampiarske práce
hobby