Leštěnka ocelí Faren BRINOX 400ml

8,04

Katalógové číslo: FAR0072 Kategória:

Popis

Vety o nebezpečnosti:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia:
P102, P210, P211, P251, P261, P271, P273, P280, P302 + P352, P312, P362, P391, P403 + P233
Čistiaci a leštiaci sprej pre nerezové povrchy

BRINOX je leštenka na báze prírodných olejov a rozpúšťadiel pre všetky typy nerezových ocelí. Čistí, chráni, a má tiež antistatický účinok. Pravidelným používaním sa na povrchu vytvára dočasný transparentný ochranný film, ktorý izoluje oceľ od okolitého vzduchu a prachu a chráni ju pred oxidáciou. Obsahuje citrónový parfum.

Na čo BRINOX použiť?

čistenie a ochrana nerezových povrchov kanvíc, chladničiek, mrazničiek, rúr, digestorom, nerezových sporákov